Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W
  • BIH:

    nternational Time Bureau International de l’Heure

  • BIPM:

    International Bureau of Weights and Measures (Bureau International des Poids et Mesures)

  • Bps:Bit per second